Konkurs!!! Wygraj biurko MEBLIK Game Box

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w którym do wygrania jest Biurko Game Box firmy MEBLIK!

Zasady naszej zabawy są proste:

 1. zrób ciekawe zdjęcie swojego aktualnego biurka napisz dlaczego potrzebujesz nowego
 2. zrób zakupy w Bramie pomorza na co najmniej 100zł na jednym paragonie w terminie: 8-24.08.2022
 3. wyślij nam zdjęcie biurka, zdjęcie paragonu oraz opis na maila: marketing@bramapomorza.pl z dopiskiem „biurko”

Na podstawie zdjęć i opisu wyłonimy osobę, która dostanie biurko gamingowe „Game Box” firmy Meblik.

Czas na przesłanie zgłoszeń jest do 24 sierpnia zwycięzcę ogłosimy 26 sierpnia.

Liczymy na waszą kreatywność! 😀

Przed wzięciem udziału w konkursie uważnie przeczytaj regulamin i załącznik nr 1 – dostępne poniżej.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU:

                                                     „Wygraj biurko GameBox”

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą   „Wygraj łóżko GameBox”

(dalej zwaną „Promocją”)  jest: ‘’Progress XXIII” Sp. z o.o. ,ul. M. Konopnickiej 3 lok. 5a

00-491 Warszawa NIP: 691-25-00-184 REGON: 022047220 zwany dalej Organizatorem.

2.  Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie CH Brama Pomorza

ul. Podmiejska 2a , 89-620 Lipienice k. Chojnic

3.  Do konkursu można zgłaszać się w terminie od 8 do 24 sierpnia 2022r.

4. Promocja przeznaczona jest dla Klientów CH Brama Pomorza, ul. Podmiejska 2a ,

89-620 Lipienice k. Chojnic

 *Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC.

4a. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia), współpracownicy lub przedstawiciele: Organizatora, Administratora oraz pozostałych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu ( t.j. w szczególności Rank Progress S.A.,  Progress XXIII Sp. z o.o., ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.

6. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie internetowej www.bramapomorza.pl

7. Aby wziąć  udział w konkursie, w którym do wygrania jest biurko GameBox firmy MEBLIK

wymagane jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

a) dokonanie zakupów za co najmniej 100 zł na jednym paragonie w dowolnym punkcie  na terenie CH Brama Pomorza w dniach  – pkt. 3 niniejszego regulaminu; paragon należy zachować do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 regulaminu.

d) Udział w konkursie jest sam w sobie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.

Zadanie konkursowe: wysłać zdjęcie aktualnego biurka oraz opis dlaczego chciałoby się je zmienić;

Komisja konkursowa nagrodzi jedną, najbardziej kreatywną, zaskakującą odpowiedź.

Wyniki zostaną ogłoszone 26 sierpnia 2022 roku na Instagramie @galeria_brama_pomorza oraz na Facebooku: Galeria Brama Pomorza. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni telefonicznie i mailowo.

8. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w kanałach komunikacyjnych mają jedynie charakter informacyjny, a zdjęcia charakter poglądowy.

9. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.

10. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Promocji,  z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.bramapomorza.pl

12. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji promocyjnej:

 „Wygraj biurko GameBox”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Progress XXIII z siedzibą w Warszawie 00-491, ul. Marii Konopnickiej 3/5A  (dalej: Galeria), nr tel. 052 586 25 05, adres e-mail: sekretariat@bramapomorza.pl .

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. identyfikacji osób biorących udział w „Wygraj biurko GameBox” na terenie Galerii Brama Pomorza w Lipienicach,
  2. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Galerię (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Galerii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celach administracyjnych Galerii będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Galerii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Galerią przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Galeria, w szczególności firmom ochroniarskim, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
  1. przechowywanie danych osobowych przez administratora,
  2. skanowanie materiałów zawierających przetwarzane dane osobowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 niniejszego oświadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięciu zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego odpowiedniego organu nadzoru w rozumieniu RODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Galeria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Galerię danych.

Na skróty

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia

Kontakt
Kontakt


Plan centrum


Lokalizacja
Lokalizacja